ANMÄLAN TILL SIMSKOLA PÅ HARJAGERSBADET
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Simklubben Nereus
Simning
Stadgar för Simklubben Nereus

1 kap Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i 
enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 
värdegrund” (1 kap. RF:s stadgar, bilaga).
Föreningen ska bedriva följande idrotter:
Simning och öppet vatten
med särskild inriktning att: 
Främja ökad vattenvana och simkunnighet för alla åldrar
2 § Föreningens namn m.m.
Föreningens fullständiga namn är 
Simklubben Nereus
Föreningens organisationsnummer är
802541-5798
Föreningen har sin hemort i Kävlinge kommun.
3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.
Föreningen består av de fysiska personer som har beviljats 
medlemskap i föreningen.
Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
Svenska simförbundet
och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Genom medlemskap i SF blir föreningen även medlem i RF-SISU 
Skåne (distrikt), vilket är det distrikt där föreningen har sin hemort. 
Genom medlemskap i SF blir föreningen dessutom medlem i Skånes 
simförbund specialidrottsdistriktsförbund (SDF), vilket är det SDF där
föreningen har sin hemort. 
Föreningen är skyldig att följa ovan nämnda organisationers stadgar, 
tävlingsregler och fattade beslut. 
Föreningen ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer
och andra organ får sådan sammansättning att mångfald inklusive 
jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår. 
På begäran av RF och övriga organ enligt 8 kap. 5 RF:s stadgar, är 
föreningen skyldig att lämna uppgifter m.m.
4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och 
styrelsen.
3
5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m 
den 1 januari t.o.m den 31 december.
6 § Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.
Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två 
styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda 
personer.
Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen 
ska återrapportera till styrelsen.
7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 
av antalet lämnade röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl 
medlem som styrelsen.
8 § Tvist/skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är, eller när omtvistat rättsförhållande 
gällde var, enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, 
Distrikt, SF, RF, Antidopingstiftelsen eller Antidoping Sverige AB 
(ADSE) får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall 
då annan särskild ordning är föreskriven i SF:s eller RF:s stadgar, 
avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för Idrottens 
skiljenämnd. 
Talan måste anhängiggöras senast inom två år från tvistens 
uppkomst.
9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 
av antalet lämnade röster.
I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens 
tillgångar ska användas till ett av föreningen bestämt 
idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens 
handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller 
motsvarande.
Beslutet, tillsammans med kopia av årsmötets protokoll, 
revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska 
omedelbart skickas till föreningens SF (Svenska Simförbundet).
2 kap Föreningens medlemmar
1 § Medlemskap
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att 
beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast 
om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens 
4
ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens 
intressen.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen 
delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan 
sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, 
minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är 
anledningen till att medlemskapet ifrågasätts. 
I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt 
anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga 
beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet 
skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den sökande 
inom tre veckor till aktuellt SF.
2 § Medlems skyldigheter och rättigheter
Medlem
• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av 
föreningsorgan samt följa i 1 kap. 3 § nämnda organisationers 
stadgar, tävlingsregler och beslut,
• ska betala medlemsavgift och andra avgifter som beslutats av 
föreningen,
• accepterar genom sitt medlemskap att föreningen behandlar 
personuppgifter för ändamålet föreningsadministration i 
enlighet med gällande föreningsstadgar,
• har rätt att få information enligt gällande 
dataskyddslagstiftning om den personuppgiftsbehandling som 
medlemskapet i föreningen medför,
• accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter
behandlas för att åliggande som följer av medlemskapet,
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för 
medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter i den 
utsträckning som följer av 6 kap. 2 §,
• har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom 
vid upplösning av föreningen.
3 § Medlems deltagande i den idrottsliga 
verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under 
de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor 
som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har dessutom rätt att 
uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.
Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin 
förening. 
Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i 
tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning 
utanför Sverige krävs aktuellt SF:s godkännande. 
5
Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det 
SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen 
delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.
4 § Utträde
Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla 
detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna 
avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller 
inte.
Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra 
följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande. 
Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller 
andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. 
Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.
5 § Uteslutning m.m.
Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om 
medlemmen, trots påminnelse, har försummat att betala av 
föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om 
medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, 
brutit mot idrottens värdegrund, föreningens stadgar, eller på annat 
sätt skadat föreningens intressen.
Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock 
begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning 
får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i 
stället meddela medlemmen en varning.
Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av styrelsen. Sådant 
beslut får inte fattas utan att medlemmen inom viss av styrelsen 
angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de 
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 
I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges 
vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska 
inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.
6 § Överklagande
Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller 
varning får överklagas till föreningens SF enligt reglerna i 15 kap. 
RF:s stadgar.
7 § Medlemskapets upphörande
Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän 
klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt 
avgjort.
6
3 kap Årsmöte
1 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas
före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen 
bestämmer.
Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av 
styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna
på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till 
föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i 
klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om 
stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen 
med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för 
föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas 
berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens 
förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas 
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I 
kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av 
årsmötet.
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast 
fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt 
yttrande över motionerna.
3 § Sammansättning och beslutförhet
Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid 
förhinder får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart 
företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock alltid rätt att 
företräda sina omyndiga barn.
Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och 
ombud som är närvarande på mötet.
eller
4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på 
årsmötet
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år; 
• att medlemskap har beviljats minst två månader före 
årsmötet; och
• att förfallna medlemsavgifter har betalats senast två 
månader före årsmötet. 
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på 
mötet.
5 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
7
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt
och inom rätt tid.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med 
årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det 
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen 
avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande 
verksamhetsår.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av 
ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna 
motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två
år;
c) Två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett 
år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av 
vilka en ska utses till ordförande; samt
e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara 
representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i 
fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse 
för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte 
varit med i kallelsen till mötet.
6 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av 
föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till 
ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller 
revisorssuppleant i föreningen.
7 § Extra årsmöte
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller 
minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär 
det. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för 
begäran.
8
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 
14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från 
erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för 
extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillhandahållas
medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och 
förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och 
anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de 
som begärt ett extra årsmöte vidta åtgärder enligt föregående 
stycke.
Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som 
angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.
8 § Beslut och omröstning 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter 
omröstning (votering).
Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § 
nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel 
majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att 
den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende 
av hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster. 
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket 
innebär mer än hälften av antalet lämnade röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska 
dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag 
som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är 
röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör 
lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
9 § Ikraftträdande
Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte 
annat beslutas.
4 kap Valberedning
1 § Sammansättning 
Valberedningen ska bestå av ordförande och två övriga ledamöter 
valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män.
Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. 
Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva 
antalet ledamöter så bestämmer.
2 § Åligganden
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska 
i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens 
och revisorernas arbete.
9
Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem 
vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för 
nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera 
medlemmarna om vilka som avböjt omval. Valberedningen ska
upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag 
på kandidater. 
Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela 
röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på 
de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.
Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen
meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i 
denna egenskap fått kännedom om.
5 kap Revision
1 § Revisorer och revision
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de 
revisorer som årsmötet utsett.
Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens
räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före 
årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens räkenskaper och förvaltning för 
det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen 
överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
6 kap Styrelsen
1 § Sammansättning
Styrelsen ska bestå av ordförande samt sex övriga ledamöter. 
Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga 
befattningshavare som behövs.
Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrandeoch förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till 
befattning inom styrelsen. 
2 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande 
organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
10
Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, föreningens SF:s och 
föreningens egna stadgar – ansvara för föreningens verksamhet 
samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
• se till att föreningen följer gällande lagar och andra 
bindande regler, däribland att begära att 
belastningsregisterutdrag visas upp enligt 8 kap. 5 § RF:s 
stadgar, 
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för 
detta utarbeta arbetsordning och instruktioner för 
underliggande föreningsorgan samt hos SF uppdatera 
kontaktuppgifter enligt 8 kap. 5 § RF:s stadgar,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• fortlöpande informera medlemmarna om föreningens 
angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada 
föreningens intressen,
• tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och
• förbereda årsmöte.
Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen 
fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för 
föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder
ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. 
Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna genom en
särskild upprättad arbetsordning.
3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden 
är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har 
begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som 
begärt sammanträdet kalla till det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då 
minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs 
att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om 
beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får 
inte ske genom ombud. 
Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig 
omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde
eller med hjälp av annan teknisk utrustning. 
Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska 
protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av 
mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande 
mening ska antecknas i protokollet.
4 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i 
vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till 
enskild medlem, anställd eller annan utsedd person. Sådana 
uppdrag kan gälla för viss tid eller tillsvidare. 
11
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående 
stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.
7 kap Övriga föreningsorgan
1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra 
underliggande föreningsorgan
Föreningen bör för sin idrottsliga verksamhet ha följande 
kommittéer: 
En simkomittée med uppgift att vara stöd till simskoleverksamheten 
En arrangemangskommitée som ansvarar för de tävlingar / 
evenemang som klubben är med och arrangererar för klubbens 
medlemmar och inbjudna gäster. 
Föreningen bör för sin administrativa verksamhet ha följande fasta 
kommittéer:
En sponsors och bidragskommitée som ansvarar för 
sponsorkontakter och ansökningar av bidrag från stiftelser eller 
liknande som stöd för utveckling av klubbens medlemmar och 
anställda. 
Styrelsen får härutöver vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och 
arbets- och projektgrupper. 
2 § Instruktioner
Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt 
sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de 
underliggande organen har. 
3 § Budget och verksamhetsplan
Den kommitté för respektive idrottsverksamhet samt övriga fasta 
kommittéer ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för 
kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och 
plan inges till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. 
Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara 
nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika 
hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade 
utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.
4 § Återrapportering
Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § ska 
fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den 
ordning som styrelsen fastställt i instruktion.
12
RF:s STADGAR (utdrag)
1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision 
och värdegrund (2021)
1 § 
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 
värdegrund 
Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade 
verksamhetsidén, visionen och värdegrunden. 
Idrottens verksamhetsidé 
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under 
hela livet. 
Definitioner och konstateranden: 
Med idrott avses organiserad fysisk aktivitet där träning och möjlighet till 
tävling bidrar till välmående. Den fysiska prestationen har mer än försumbar 
betydelse. Idrottsrörelsen lägger särskild vikt på följande fyra områden. 
Fysisk aktivitet: Det fysiska momentet är av mer än försumbar 
betydelse för själva aktiviteten, prestationen och resultatet.
Träning: Idrotten består av träning och lek som ger möjlighet till fysisk, 
mental, social eller kulturell utveckling.
Tävling: Idrotten har definierade tävlingsregler som bestäms och ägs av 
idrottens organisation.
Välmående: Idrotten bygger på att ha roligt, må bra och utvecklas hela 
livet. Hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande. 
Idrott består av 
träning och lek, tävling och uppvisning. 
Idrotten ger 
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. 
Vi organiserar vår idrott 
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och 
frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. 
Vi delar in vår idrott 
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till 
och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och 
unga vuxna 13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 
25 år. 
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att 
ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för 
verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens 
villkor. 
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och 
elitinriktad idrott. 
Hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande inom idrotten. 
13
I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat 
vägledande och i breddidrotten tjänar även ofta prestation och 
tävlingsresultat som en sporre. 
Vi är en samlad idrottsrörelse 
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund 
och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska 
idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära 
samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom 
idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, 
varandras roller och verksamhetsvillkor. 
Idrotten följer 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om 
barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Idrottens vision 
Svensk idrott - världens bästa 
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt 
utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en 
självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar 
samt en utbildningsverksamhet i världsklass. 
Idrottens värdegrund 
Glädje och gemenskap 
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva 
och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och 
utvecklas under hela livet. 
Demokrati och delaktighet 
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. 
Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och 
ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt 
och oavsett bakgrund. 
Allas rätt att vara med 
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån 
sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, 
religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska 
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. 
Rent spel 
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det 
innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta 
inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund 
ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på 
som utanför idrottsarenan.
14